• NIEUWJAARS GEDACHTEN
  Eerst nog even terug naar Kerst
  We gaan het Kerstfeest niet achterlaten in het oude jaar. Maar meenemen het nieuwe jaar in.
  We lezen een rijke profetie uit het Oude Testament.
  en een stukje geschiedenis uit het nieuwe Testament.

  In deze twee Bijbelgedeelten wordt ons de overweldigende betekenis van Kerst geschilderd maar ook de grote waarde van de geboorte van Jezus voor ons persoonlijk leven.

  In het Oude Testament: het uitzien, profetie vol vreugde
  Schriftlezing: Jesaja 61:1-3
  1 De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen.
  2 Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart,
  om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God;
  om alle treurenden te troosten;
  3 om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lof gewaad in plaats van een benauwde geest,

  In het Nieuwe Testament: De waarde van Kerst voor ons persoonlijk leven. De vreugde straalt van deze geschiedenis af.

  Schriftlezing: Lukas 2:12 - 20
  12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.
  13 En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei:
  14 Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.
  15 En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft.
  16 En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe.
  17 Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was.
  18 En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd.
  19 Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart.
  20 En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.

  Letten speciaal op de kracht en de vreugde van het Kerstfeest
  Tekst en Thema: Lukas 2:20
  16 En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe.
  17 Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was.

  “BLIJ IN DE DIENST VAN DE HEERE”
  (Kent u dat al? Blij zijn in de dienst van de Heere?)
  Veel mensen vinden het leven niet meer dan een aaneenschakeling van verdrietige dingen. En als je hun leven bekijk lijkt het nog waar te zijn ook.
  Ziekten, zorgen, teleurstellingen…. en geen mogelijkheden om tot een oplossing te komen.
  Is het leven dan alleen nare dingen……..? O nee!
  Er is ook veel vreugde. Maar de vreugde die de wereld te bieden heeft is vaak zo leeg. Meisje in ziekenhuis.
  Wat is nu de grote waarde van het Kerstfeest….. van de geboorte van Jezus?
  Vul het eens in voor jezelf!

  -De profeet had het Kind van Bethlehem sprekend ingevoerd, zie boven.
  Jesaja 61:1-3 De profeet kreeg van de Heere God vergezichten. Hij mocht op die manier een boodschap doorgeven.
  Dat was voor hem een vastheid. Hij wist: Dit is van God. Maar er was verder niets voor hem zelf.
  Op die manier staan er honderden dingen in het Oude Testament die heen wezen naar de komst van de MESSIAS, gezalfde, Verlosser.
  Daar leefde de gelovige van het O.T. mee.
  Nieuwe Testament is de vervulling van alle beloften in het O.T.

 • -De engelen hadden gezegd wat het Kerstkind komt doen
  Heden is voor u geboren de Zaligmaker, Christus de Heere…..
  In Bethlehem. Het teken: In doeken in de kribbe. Alseen klein mensenkindje.
  vs 16 En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe
  Wat een moment!! Daar ligt Hij… onze Redder, door God geschonken.

  -De herders hebben Hem in geloof gezien
  Zij zagen niet alleen een Kind in een kribbe. God kwam naar hen toe. Voor hen was God ineens zichtbare, tastbare werkelijkheid. Hij treedt uit de verborgenheid naar buiten in het licht.
  Voor de herders was het: IK BEN…… IK BEN DE ZALIGMAKER.
  Maar let dan goed op: IK BEN DE ZALIGMAKER. Er is geen andere!

  Johannes jubelde later: Hetgeen wij met onze ogen gezien hebben en met onze handen getast hebben.
  ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi):
  IK, IK BEN…
  -De herders ervoeren de blijdschap van het geloof… en de waarheid van het Kerstfeest. Het Kind is dé “IK BEN”. Niet een machtige… maar DE MACHTIGE…..
  Nee! Geloven is niet triest
  Het bederft echt je leven niet…….
  Dat doen mensen wel, die kunnen op een verschrikkelijke manier het leven van een ander bederven…..
  Maar het geloof geeft kracht, blijdschap, licht, vrede, uitzicht….
  Het geloof heeft LIEFDE in zich

  Wat ze in de kribbe van Bethlehem gevonden hebben…….:
  Het LICHT voor hun verdere leven.
  Johannes 8:12 Jezus dan sprak: Ik ben het licht van de wereld; die Mij volgt, zal niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht voor het leven hebben.
  Johannes 9:5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht van de wereld.

  Het was feest in de velden van Bethlehem. Ieder die ze tegen kwamen vertelden ze uigebreid wat ze gezien hadden: “IK BEN” –
  EN…. Zij prezen God om Zijn genade VERS 20

  Zo werden ook zij het Licht voor de wereld.
  Dat zei Jezus later tegen hen: U bent het licht van/voor de wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn.

  Zo ook behoeft voor ons de overstap van 2019 naar 2020 is geen sprong te zijn die we wagen…… Maar we mogen ons vol vertrouwen overgeven aan het Kind van Bethlehem, onze Heiland, onze Verlosser en Zaligmaker Jezus Christus de Heere.
  Wie Hij is?
  NEE!!!!:
  Wie Hij voor ons wil zijn in het nieuwe jaar? Ja, ook voor jou, ook voor u….. al had dat misschien nooit verwacht…..

  ‘Ik ben het brood des levens’ (6:35) Hij onderhoudt ons
  ‘Ik ben het licht van de wereld’ (8:12) Hij verlicht onze levensweg
  ‘Ik ben de deur der schapen’ (10:7) Hij geeft ons toegang
  ‘Ik ben de goede herder’ (10:11) Hij draagt zorg voor ons
  ‘Ik ben de opstanding en het leven’ (11:25) Hij schenkt echt leven
  ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ (14:6) Hij leidt ons
  ‘Ik ben de ware wijnstok’ (15:1) Hij maakt ons vruchtbaar in Zijn dienst

  LET OP begin het jaar helder:
  Jezus zegt uitdrukkelijk dat Hij het brood des levens is en niet een brood des levens.
  Zo is het met al de IK BEN teksten
  Hiermee benadrukt Jezus zijn exclusieve positie. Er is geen ander, op wie wij zo kunnen vertrouwen als op Hem.

  De Heere Jezus geeft hiermee aan dat wij als mensen alles van hem mogen verwachten ook voor 2020.
  Voor onze tijdelijke problemen en zorgen….
  Maar heel speciaal voor na ons leven……
  Bij Hem horen is voor eeuwig bij Hem horen.
  Johannes 3: 16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

  Is dat geen wonder heerlijke gedachte en steun voor 2020 ?
  Met deze wetenschap mogen en kunnen we het nieuwe jaar in.
  Aan Zijn hand. Amen