Wordt het Pinkstervuur door u of jou gedoofd?

DOOD VUUR

DOE NU EENS EVEN MEE!!

Nee, dit is geen preekje, geen gezeur over allerlei dingen, maar een stukje echte werkelijkheid.

Pinksteren: “vervuld met de Heilige Geest”

Lees Handelingen 7 : 51-60

Speciaal aandacht voor vers 55: “Maar hij, vol zijnde van de Heilige Geest, en de ogen naar de hemel houdende, zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God”.

 vuurvlam 1  Machtig, heerlijk, onvergetelijk, wonderbaar…. “Vol van de Heilige Geest”. Hij loopt over. Van liefde tot God en ook voor de mensen. Maar hij is ook eerlijk en oprecht in zijn prediking. Hij wijst de zere plekken aan bij de Joodse godsdienst… en in het leven van de leiders van de kerk. Nee, hij praat niet over “bedekken met de mantel van de liefde”. Hij zegt het gewoon: “Jullie hebben de profeten gedood”. Als een man van God staat hij daar. En dan barsten hun harten. En ze vallen op hem aan, Ze zullen hem….! Alles is tegen Stefanus!

Heel het Joodse Sanhedrin spant samen om hem te doden. Opruimen die man die alles zomaar daar neer legt. Opruimen die man die de waarheid zegt. Harten barsten in vijandschap.Tanden knersen van woede.

Voor deze getrouwe getuige is er geen hoop meer. Het loopt uit op een doodvonnis. Weg met hem. Net zoals ze het riepen toen zijn Meester voor de rechter Pilatus stond.

Het vonnis zal spoedig voltrokken worden.Stenen om hem dood te gooien liggen er genoeg. De haat tegen hem is zeer bitter.

vuurvlam 2    Maar daar staat hij, Stefanus, vol met de Heilige Geest. Wat is dat nou precies? Heel eenvoudig en heel kort door de bocht:  als je dit niet weet, heb je het ook nog nooit ervaren. Het is een “vol zijn” van God. Geheel vervuld van Hem en door Hem. Maar Christus is vóór Stefanus! Hij had beloofd Zijn Geest te zenden. En dat is nu gebeurd. Stefanus heeft het ervaren, En in volle vreugde, zonder allerlei gesteun en gekreun heeft hij tegenover doodsvijanden het Evangelie mogen verkondigen. Dat is zijn vreugde, de lust en de blijdschap van zijn leven. Jezus, Jezus alleen! 

vuurvlam 3   En kijk nu in vers 56; daar scheuren de hemelen, daar aanschouwt deze juichende getuige van Jezus Christus de heerlijkheid van God, en Jezus, aan Gods rechterhand staande, En Stefanus, die op het punt staat om de eerste martelaar te worden om de Naam en de zaak van Jezus ziet het welkom dat Jezus hem toeroept. Een welkom in de zalen van het eeuwige licht. Van dit glorievol gezicht mag hij spreken, tot zijn vijanden, als een helder getuigenis van Wie Jezus is.

Waar het hart vol van is, loopt de mond van over.

Daar ligt het geheim van Stefanus. Het geheim ook van onze broeders en zusters in landen verdrukking. Als het hart vervuld is met de heerlijkheid van Jezus Christus, de Verlosser, dan jaagt zelfs de dood geen enkele vrees meer aan. Alles, alles is voldaan.

 vuurvlam 4   Zullen wij Stefanus beklagen, om den wrede dood, dien hij sterven moest? Lees het mee in vers 58 en 59…. Afschuwelijk, wreed, barbaars. Heeft u of heb jij nog weer woorden voor deze wrede moordpartij…De straat is zijn sterfbed. De haat-stenen die hem bekogelen zijn de begeleiders van de laatste ademhalingen van deze lieve broeder. De vuilste woorden zijn hem toegeroepen in plaats van lieve woorden van zijn familie. Vreselijk toch? Of mogen we jaloers zijn op de kracht van de Geest die hij krijgt om onder deze omstandigheden zijn hoofd te buigen en te bidden voor zijn vijanden? Bidt u nog wel eens voor iemand die je niet mag, of die jou niet mag. Stefanus wel. Heere reken hun deze zonde niet toe….

vuurvlam 5   Zullen wij Stefanus benijden, om het hemels gezicht, dat hij heeft ontvangen? Heilige jaloersheid is nooit verkeerd, maar… wij zijn niet in een situatie zoals hij. Vaak zijn we zelfs heel laks als het over het geloof gaat. We staan sprakeloos met onze mond vol tanden als we spreken met iemand die niet geloven wil.

We doen er beter aan om niet jaloers op onze broeder te zijn, maar hem na te volgen. Open die mond, niet om allerlei onnutte dingen uit te kramen, Niet om anderen te beschuldigen, niet om een broeder of zuster in een verkeerd daglicht te zetten. Niet om een preek af te stemmen op het verlangen van de mensen die ons horen. Maar spreken en preken over Jezus die zondaren zalig maakt. Mensen de weg wijzen naar hem. Stefanus getuigde met zijn blik naar de hemel, het was een open hemel en hij zag…  Jezus!

vuurvlam 6   Laten we proberen om Stefanus na te volgen in zijn geloof, en met hem onder open hemelen te leven. Onze blik is vaak zo op de aarde gericht, op de wereld om ons heen! En dan zien wíj alleen vijandschap en verguizing; moeite en nood; droefheid en zorg. En het kan ons zo geweldig ontmoedigen. Zo sterk dat we vergeten dat de Geest van God is uitgestort op de gemeente van Jezus Christus. Dan durft een krant gewoon te schrijven dat de statistieken het uitwijzen dat het Christelijk geloof op haar retour is. Dat er in 2060 meer Moslims zijn in Nederland dan Christenen. Dan praten we elkaar moedeloosheid en triestheid aan. We doven het vuurvlammetje van Pinsteren. Een kaarsvlammetje er voor in de plaats van een prediker die zelf geen zekerheid heeft van zijn behoud. Foei hoe kunnen we dan Jezus “verkondigen”. Het word een onzeker uitstallen van waarheden. Zonder Geestdrift. Herkent u het woord: geest drift…. door de Geest gedreven. Door de Pinkstergeest.

 vuurvlam 7  Ons oog en ons hart moeten meer opzien. Opzien naar den hemel, waar de “Zoon des mensen” is, meelevend, meelijdend, meestrijdend met ons, die Hij op aarde achterliet. Temidden van vijanden. Maar onder Zijn bescherming en begeleidt door de Geest die Hij uitgestort heeft. Als wij op Hem letten, die ons nimmer vergeet, dan is er ook nu kracht in het strijden, geduld in het lijden, volharding in het geloof, getrouwheid tot het einde. En lust en vreugde in het getuigen.

Zalig, wie zo durft te leven. Wie zo leert leven… onder een wijd geopende hemel waar Jezus troont en op ons neerziet. Waar de Vader is, die ons liefheeft en door Zijn Heilige Geest ons behoedt en bewaart.

De vlammen van Pinksteren zijn geen dood, maar levend vuur, dat bergen hout kan aansteken en ook werkelijk aansteekt.