Net als de echte Paulus

CONTACT OM VRAGEN TE STELLEN; FORMULIER ONDERAAN DEZE BLADZIJDE

Een man in Tilburg zei jaren geleden tegen me: 

"Als ik hetzelfde meemaak als Paulus, dan kom ik naar de kerk". We hebben er toen veel om gebeden of de Heere het zo wilde doen in zijn leven. Maar hij is nooit gekomen....

Nu (na ruim 40 jaar ervaring in het werk in Gods Koninkrijk) begrijp ik dat hij dit alleen maar zei om van me af te zijn. Maar ook nu ( na ruim 40 jaar ervaring in het werk in Gods Koninkrijk) zie ik, hoor ik, dat veel vrome gezegden en gebruiken ook alleen maar uitingen zijn van je niet onvoorwaardelijk willen overgeven aan de Heiland, om door Hem gezaligd te worden. Men heeft van alles bij de hand om de Heere God af te kunnen wijzen.

Ik zal een paar voorbeelden noemen:

Ik kan mezelf niet bekeren

God moet het doen

Ik weet niet of ik uitverkoren ben

Er moet iets gebeuren in mijn leven

Ik bid elke dag om een nieuw hart

Mocht het nog eens gebeuren

Kijk maar gewoon in je eigen leven of je je ook niet schuldig maakt aan "wegkruipertje" spelen. De Heiland nodigt met breed gebaar iedereen om tot Hem te komen. Om door Hem vergeving van zonden te verkrijgen. Om door Hem eeuwig leven te krijgen. Op deze pagina's gaan we allerlei verkeerde gedachten gewoon ontzenuwen. De ene keer is het iets wat verduidelijkt moet worden voor mensen die de Bijbel niet kennen, de andere keer voor mensen die in de "zware kerken" leven. Je mag zelf onderwerpen aandragen. We gaan eerst maar eens proberen of het op gang komt.

Eerst de grote les voor ieder die gelooft..... of niet gelooft.

Een oude joodse man en zijn kleindochter....
Gezellig zaten ze bij elkaar
De oude man gaat sterven…. weg van zijn familie, weg van zijn vrouw. Weg van alles waar hij van hield. Zijn kleindochter vond het vreselijk; “Opa, ik heb al zoveel mooie dingen van u gehoord en geleerd. Over Elohim (God), over ons leven, over het echte geloof…. Vertel me nog eens waarom Jezus geboren is”.
“Er is niets wat ik liever doe mijn kind. Het is de grote liefde van Elohim die hier de aanleiding toe is. Weet je nog; ik heb je wel eens verteld over de eerste twee mensen, Adam en Eva. God had hen gemaakt, Adam uit het stof van de aarde, Eva uit een rib van Adam.”
“Ja opa, en toen mochten ze in een prachtige tuin leven toch?” 
“Zeker, mijn lieve kind. Dat was het paradijs van God. Maar zij deden het verkeerd in die tuin. God had gezegd van die ene boom mag je nooit eten. En zij hebben het toch gedaan”
“Maar opa, waarom had Elohim die nare boom daar neer gezet?”
“Mijn kind het was geen nare boom. Maar die boom was van God, daar mochten ze niet van eten. En dat deden ze nu juist wel. Elohim had gezegd; als je er toch van eet moet je sterven. Dus nu moesten ze sterven. Maar Elohims hart was gebroken van verdriet. Hij wilde dat Zijn mensen bleven leven. Hij verlangde er naar om de diepe kloof tussen Hem en de mens te overbruggen. En Hij had de oplossing: Mijn Zoon gaat naar de aarde. Jezus is Zijn naam. Zaligmaker. Aan die dingen denken we met Kerstfeest. Jezus is de Zoon van God en Hij is naar de aarde gekomen om de kloof tussen God en mensen te overbruggen. Zijn Zoon, Jezus is die brug. Hij is de enige brug naar eeuwig geluk! Eeuwig leven!”
“Ik begrijp het Opa, ik houd van Jezus, ik wil helemaal van Hem zijn”.
“Dat is goed mijn kind. Ik ben ook van Hem. En nu ik ga sterven, mag ik voor altijd naar Hem toe…. niet verdrietig zijn hoor!

  

De plaatjes hierboven geven in enkele beelden het bestaan van de hele mensheid weer.

Vanaf de schepping tot nu toe. Al haar verlangen en stille hunkering naar geluk. De stille hoop op een geweldig goede verandering in haar bestaan, in haar leven. Mar het geluk blijft ver weg. Een ravijn licht er tussen ons en het echte geluk. Hoe kom ik er bij?? Alle inspanningen ten spijt blijft er steeds dat ene over: “Hoe kan ik gelukkig worden?” Als bruggenbouwer naar het geluk is de mens de eeuwen door al mislukt. En ook vandaag mislukken de duizenden in hun zoektocht naar het geluk. Zie hoe de bruggenbouwer, met zijn brug in het ravijn stort. Daar is het einde! 

Zo is het leven van ieder mens. Zoeken, zwoegen, redeneren, mediteren, pikeren, dromen, gokken, liegen, drinken, uitspatten… het is er in de zoektocht naar geluk. En met alle plannen en bedenksels stort de mens de nacht in. De nacht van de dood.

Is dat nou alles?? 

Ja! en Nee!

In die rumoerige, zoekende wereld komt een boodschap binnen. Twee handen reiken een cadeau aan. Een wonderlijk cadeau. Een vreemd cadeau. Iets dat helemaal niet past in het denkpatroon van mensen. Een baby…. een klein kindje…. zomaar in een bak stro….  ? ? ?

Ja toch!!  Het zijn Gods Vaderhanden die dit geschenk aanbieden. Dit kindje is niemand anders dan Jezus Christus, de Zoon van God. Hij is naar de aarde gebracht door Zijn Vader om de grote schakel te zijn  tussen God en ons. Tussen God en mensen. God overbrugt de kloof tussen Hem en ons. En vanuit de hemel wordt het ons toegeroepen: “Alzo lief had (en heeft) God de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verderft, maar eeuwig leven heeft”. Zo staat het in de Bijbel! Het roept onder de mensen veel strijd op. Veel onbegrip, veel onwil en dwarsheid. Iedereen heeft zijn eigen idee om gelukkig te worden. Om bij God te komen. Om eeuwige vrede en vreugde te krijgen. Iedereen vecht voor zijn of haar idee en regeltjes. Zo brengt dit vredesaanbod van God veel onvrede teweeg. Ook binnen de vele, vele kerken. Iedereen noemt zijn of haar kerk de “echte” kerk. Alle anderen zijn verkeerd. Bij ons moet je zijn. In deze manier van omgaan met elkaar komen mensen tot vreselijke uitspraken maar ook tot vreselijke daden; vervloekingen, moordpartijen, uitroeien van hele volken. Het kan allemaal want ik moet mijn gelijk behalen. Zo kan het zelfs spelen binnen de kerken zelf over bepaalde opvattingen.

 We gaan in deze studies wat knelpunten, die er zijn in het Christelijk geloof, bezien en het antwoord opzoeken in de Bijbel.

Er is heel veel onbegrip over het echte geloof. Iedereen vecht voor zijn of haar idee. Maar alleen de Bijbel is waar. We merken door onze lezingen dat er zelfs hele kerken zijn die de weg niet weten in het geloof. Die zich met hand en tand verdedigen tegen de Bijbel. Zij gaan allerlei dingen bedenken en doen om het God naar Zijn zin te maken. En dat kan niet. Er is slechts één weg om zalig te worden. En dat is Jezus.

Heel jammer is het dat veel mensen daar allerlei voorwaarden aan verbinden, dat doet de Bijbel niet. Dat deed Jezus niet. Hij riep; "Kom naar Mij toe, word gered!"   Helaas zijn er mensen die allerlei dingen bedenken die eerst moeten gebeuren of gedaan worden.... en dan mag je pas naar de Heiland.

In deze studie pagina's houden we ons alleen aan Gods Woord, de Bijbel. Dat is wat God Zelf zegt over Zichzelf.

Waarom beginnen we met deze studie?

We krijgen dagelijks brieven met vragen. Moeilijker en makkelijker... Heerlijk om er antwoord op te geven. We gaan verschillende van deze vragen hier, in deze studie pagina's bezien in het licht van Gods Woord. Over uitleg kun je verder vragen stellen als je dat wilt.Maar let op: Het wordt geen  discussieprogramma. Je mag reageren maar je reacties worden niet geplaatst. 

We gaan het gewoon proberen.

SCHRIJF EVENTUELE VRAGEN OF OPMERKINGEN IN HET VAK HIERONDER S.V.P.

 

 ****NAAR DE ANTWOORD- EN STUDIEPAGINA