Pinksteren mag je vieren hoor!

JEZUS MAAKT PINKSTEREN TOT EEN BLIJDE FEESTDAG!

Vervulling van vrede, vervulling van troost, vervulling van hoop, blijdschap en verwondering
Eerst even luisteren naar een paar woorden van Jezus Zelf:
“15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.
16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid
17 namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn”. Johannes 14:15-17

Hoor je hoe vertrouwelijk de Heiland spreekt tot Zijn discipelen! Zo vertrouwelijk is Hij vandaag nog tegenover allen die Hem willen volgen. Geen grammetje minder. Maar we moeten er wel op letten en het willen zien. Het is een stille, zachte, liefdevolle werking binnen in ons hart. Op deze wijze sterkt en bemoedigt de Heilige Geest Gods kinderen, en maakt Hij ze klaar voor het eeuwige Koninkrijk van Koning Jezus.
Als je daar iets van proeft, ervaart, dan kun je niet anders dan “halleluja” roepen. “Looft God, Die grote dingen deed en doet”.
Heel speciaal in Zijn gemeente. Het is heel belangrijk dat we dat geloven en dat we dit ook willen zien. Juist in de moeilijke tijd waarin we nu leven; Een slopende pandemie over de hele wereld. Een ziekte die alle landen van de wereld in haar greep heeft. Een ziekte waar alle wereldleiders voor beven, en die de mensen in vertwijfeling doet uitroepen: “Bestaat God echt?” Een ziekte die al als gevolg heeft dat de gemeente van Jezus Christus niet meer normaal en vrij kan samenkomen. Maar ook een ziekte waardoor enkele honderdduizenden mensen het leven hebben gelaten.

Denk terug aan Jezus woorden.
Hij riep het Zijn discipelen toe: “ Verlies de moed niet, verlies de moed nooit. Hij komt, de Trooster. En Die zal bij jullie blijven!”
God de Heilige Geest is niet een bezoeker die even binnen komt en dan weer weg gaat. Hij is gekomen! Hij woont in Zijn gemeente en in het hart van allen die tot geloof in Jezus Christus zijn gekomen.
Lieve broeders en zusters, Pinksteren is het feest van de vervulling en de vertroosting. En juist daarom ook het feest van de blijdschap en de verwondering. Hij is gekomen om bij de discipelen te blijven, en dat geld ook nog voor vandaag. Pinksteren is niet zomaar een voorbijgaand feest. Het is juist een blijvend feest. De herdenking van het komen van de Heilige Geest van God. Jezus beloofde het… en nu is het zover. In Handelingen 2:4 staat dat alle discipelen en discipelinnen vervult waren met de Heilige Geest; “ Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest.” Vervuld zijn met de Heilige Geest, dat is nog veel meer en veel heerlijker dan de Geest te ontvangen! Vervuld worden met de Heilige Geest brengt ons tot aanbidding en verheerlijking, tot loven en prijzen van de Levende God. Het betekent in heilige ontroering ons aan Hem overgeven, en alle leven en kracht te putten alleen uit Hem, die door Jezus is verworven om aan ons, Zijn gemeente, te schenken. Met blijde jubel en feestelijke klank in hun stemmen hebben de discipelen Gods grote werken doorgegeven.

We mogen hen daarin ook vandaag nog volgen!
Vaak steekt de werkelijkheid van het gemeenteleven in onzer dagen jammerlijk af bij wat in die eerste tijden door Christus gemeente werd doorleefd! We kunnen vaak zo slecht loven en prijzen. Onze gezichten staan vaak zo somber. Onze hoop is meestal maar heel klein en ons geloof vaak zo zwak.
“Hoe is het goud zo verdonkerd, het goede fijne goud zo veranderd?” Hoe weinig kracht is er tot belijden en getuigen! De liefde is verkoeld! Verdeeldheid teistert en verteert het lichaam van Christus. Dan wordt de gemeente koel en gereserveerd. Dan is er geen uitstraling waardoor de mensen roepen: “Moet je zien hoe lief zij elkaar hebben!” Daar moeten we aan denken en mee bezig zijn met Pinksteren. We moeten, juist in de tijd waarin wij leven proberen wat uit te stralen van de wondere liefde van de Heere God. Een liefde die uitgaat naar mensen.

Is de Pinkstergeest van de gemeente geweken?
Nee hoor! Gelukkig, kan dat nooit! De vijanden van de gemeente zouden dat wel graag willen, en zij zeggen het ook vaak; “Dat was een eenmalig gebeuren, niet voor nu, maar voor toen”. Laat u, laat je nooit zoiets wijsmaken. De Heilige Geest is gebleven! Pinksteren kan nooit meer ongedaan gemaakt worden. God woont in Zijn gemeente. Hij is er met Zijn Geest. Die Geest waarvan de Heere God Zelf spreekt door de profeet Zacharia: “Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden”! De Heilige Geest deelt ook nu nog hemelse gaven mee uit de volheid van Jezus Christus, Hij maakt zondaren tot kinderen van het Koninkrijk. Hij bouwt hen als levende stenen tot een geestelijk huis. Een huis waar de Heiland Zich thuis voelt en waar allen die Hem liefhebben ook hun thuis hebben. De Heilige Geest werkt daar als de almachtige kracht van God. Er is geen leven dan alleen door Hem.

De ervaring in de werkelijkheid van het leven.
Laat de wereld je/uw hart leeg? Hunkert je/uw ziel naar leven? Valt het je zo tegen dat je leven zo slecht betert? Heb je pijn over je zondige, lege leven? Is het vaak zo’n bange worsteling om Jezus te volgen? Loop je zo gemakkelijk weer op de brede weg? Weet dan, dat er een Trooster is! Weet dan dat de echte Trooster door Jezus Zelf aan u, aan jou gegeven is. Hij heeft die troostende Geest uitgestort! Niet een klein beetje maar overdadig, rijkelijk en onbegrensd, voor ieder die gelooft in Jezus Christus als zijn of haar Zaligmaker Hij vervult al de plannen van God tot zaliging van zondaren. Uit den hemel klinkt een heldere stem: “Zie, de Tabernakel van God is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn, en hun God zijn”.

Pinksterfeest, uw feest. Jouw feest.
We vieren het Pinksterfeest. Denk erom: daar mogen we vol trots voor uitkomen: God Zelf is bij ons komen wonen. God Zelf zal altijd bij ons blijven, in Zijn gemeente, maar als Vervuller van ons hart en leven. Het Pinksterfeest is het feest van de vervulling en de verrassing. Christus ging weg, naar de hemel om in de troon van God de Vader gezeten, de aarde te regeren en te besturen tot het einde zoals God dat besloten heeft. In Zijn plaats daalt op Zijn voorbede een andere Trooster neer in Zijn gemeente. Hij laat Zijn gemeente niet eenzaam achter. ”Ik zal u niet als wezen achterlaten”, heeft Hij gezegd.

En deze Trooster, de Heilige Geest, zal nooit meer weggaan; maar tot aan het eind der tijden zal Hij Zijn troost-ambt in het midden van de gemeente vervullen. Jezus Zelf is de grote Trooster, maar de \Heilige Geest, de Pinkstergeest is de andere Trooster, die we niet kunnen missen om de weg te gaan achter Jezus aan. Troost…. Wat hebben we dat hard nodig, nu en altijd weer. Ons leven kan zo vol zijn met moeite en verdriet. Was dat niet hét werk van Christus op aarde; daarin helpen en opbeuren allen, die met hun nood tot Hem kwamen? Blinden, doven, stommen, kreupelen en zieken. Bovenal mensen die geen uitweg zagen… Tot op het kruis heeft Hij Zijn troostwerk voortgezet. Na Zijn hemelvaart neemt Hij het op Zich om mensen met Zijn liefde woorden te troosten en te versterken. Door de Heilige Geest!
Hebt u behoefte aan hulp en troost? Ziet u uit naar Jezus en naar de komst van die anderen Trooster, den Heiligen Geest, in uw hart? En blijft uw ziel onrustig in u? Vindt u zo weinig van die troost waarom jij, u riep en smeekte? Graaf dan niet te diep in het verdriet van uw eigen hart. Maar laat dit Pinksterwoord lot uw ziel spreken: “Ik zal den Vader bidden", dat zegt uw Heiland, tegen jou,u. Ook op deze Pinksterdagen. Hij bidt met en voor u. Zou de Vader Zijn bidden niet horen? Zal Hij ook uw zuchten om vertroosting niet horen? Zeker wel.
De Trooster zal bij u blijven tot in eeuwigheid.

 

Wilt u contact:  http://www.evangelist-van-dooijeweert.com/235697862 

 

 
 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail